IELTS Song ngữ

Split Hairschẻ sợi tóc làm tư - Aug 17, 2019

Split Hairs = chẻ sợi tóc làm tư

#idioms #ieltssongngu

Examples:

Let's not Split Hairs over such trivial matters.

Chúng ta đừng tranh luận quá chi li những vấn đề nhỏ nhặt như thế.

Look, let’s tell our lawyer to stop splitting hairs on things like whose name comes first in our ads. I don’t care! I am ready to sign the contract right now if you feel the same.

Này, chúng ta nên bảo các luật sư của chúng ta đừng chẻ sợi tóc ra làm tư nữa về những vấn đề như tên của ai đứng trước trên những tờ quảng cáo. Tôi không cần biết! Tôi sẵn sàng ký hợp đồng ngay bây giờ nếu anh cũng cảm thấy như vậy.

Let's not Split Hairs over such trivial matters.

Chúng ta đừng tranh luận quá chi li những vấn đề nhỏ nhặt như thế.

a one-track mindđầu óc thiển cận, trí óc hẹp hòi - Aug 14, 2019

to have a one-track mind = đầu óc thiển cận, trí óc hẹp hòi

#idioms #ieltssongngu 

Phần lớn đường rầy xe lửa là đường rầy đôi để các đoàn tầu có thể chạy ngược chạy xuôi hai chiều. Tuy nhiên, ở những chỗ vắng người, đôi khi người ta chỉ thấy đường rầy cho xe lửa chạy một chiều mà thôi. Đối với con người cũng vậy, khi người ta chỉ có một ý kiến mà không chấp nhận điều gì khác, người Mỹ gọi đó là người có One Track Mind, tức là người trí óc hẹp hòi.

Examples:

He's got a one-track mind - all he ever thinks about is sex.

Đầu óc nó trở nên thiển cận - nó chẳng nghĩ gì khác ngoài chuyện tình dục :D.

He has a one-track mind. He believes the world will end on August 31, and that's all he talks about to anybody who will listen.

Anh ta có đầu óc hẹp hòi. Anh ta tin rằng thế giới sẽ tận diệt vào ngày 31 tháng 8, và anh ta chỉ nói về chuyện này thôi với bất cứ ai nghe anh ta

He has a terrible one-track mind. Whatever I say, he always brings the conversation back to sport!

Cậu ta có một đầu óc cực kì thiển cận. Dù tớ có nói gì đi chăng nữa, cậu ta luôn hướng cuộc trò chuyện trở lại chủ đề thể thao!

bury your head in the sandné tránh sự thật, làm ngơ - Aug 13, 2019

BURY ONE'S HEAD IN THE SAND = né tránh sự thật, làm ngơ

#idioms #ieltssongngu

Thành ngữ HIDE ONE'S HEAD IN THE SAND hay BURY ONE'S HEAD IN THE SAND nghĩa đen là dấu đầu xuống cát, nghĩa bóng là không nhìn nhận sự thật bằng cách giả vờ không nhìn thấy.

Examples:

You've got to face facts here - you can't just bury your head in the sand.

Anh phải đương đầu với thực tế ở đây – anh không thể làm ngơ được.

Politicians that have HIDDEN THEIR HEADS IN THE SAND until now had better face reality. Or they will lose elections before long.

Các chính trị gia nào từ trước tới nay vẫn tránh nhìn sự thật nên đối diện với thực tế. Nếu không, họ sẽ sớm bị thua trong các cuộc bầu cử.

Maybe she doesn't want to admit that she's getting old. For now, she prefers to HIDE HER FACE IN THE SAND.

Có lẽ cô ấy không muốn thú nhận là mình bắt đầu già. Ngay bây giờ cô ấy chỉ muốn tránh nhìn sự thật.

You should face up to your problems. Don’t just bury your head in the sand.

Hãy đối mặt với rắc rối của mình đi. Đừng chỉ cố né tránh nữa!

Don't bury your head in the sand. You must reduce prices and increase the volume of sales.

Đừng né tránh sự thật. Anh phải giảm giá xuống và tăng khối lượng hàng bán lên.

to take its tollgây thiệt hại - Aug 12, 2019

to take its toll = gây thiệt hại

#collocation #ieltssongngu

Examples:

The war took a heavy toll of human life

Cuộc chiến tranh gây thiệt hại nặng nề về sinh mạng con người.

Every year at Christmas drunken driving takes its toll.

Vào dịp lễ Nôen hàng năm, nạn lái xe trong tinh trạng say rượu gây ra nhiều thiệt hại.

Smoking continues to take its toll ; it is killing more and more people each year.

Việc hút thuốc lá tiếp tục tác hại ghê gớm; hàng năm càng có nhiều người chết vì hút thuốc lá.

Massive floods, long droughts, hurricanes and severe monsoons take their toll each year, destroying millions of tons of valuable crops.

Những trận lụt lớn, hạn hán kéo dài, mưa bão và gió mùa khắc nghiệt đã gây thiệt hại mỗi năm, làm phá hủy hàng tấn mùa màng quý giá.

beat a dead horseuổng phí công sức - Aug 10, 2019

flog/beat a dead horse = uổng phí công sức

#idioms #ieltssongngu

BEAT A DEAD HORSE nghĩa đen là đánh đập một con ngựa chết, và nghĩa bóng là làm đi làm lại một việc gì một cách vô ích, cố gắng làm trong khi không có hy vọng gì cả.

Examples:

I've been showing the new clerk how to use the computer but it's like flogging a dead horse. He simply can't remember which keys to press.

Tôi đã cố chỉ bảo cho viên thư kí mới cách dùng máy tính, nhưng chuyện đó cũng giống như đàn gảy tai trâu vậy. Anh ta không thể nhớ phím nào để bấm cả.

You're right. We' re just beating a dead horse.

Anh nói đúng. Chúng ta chỉ đang phí công làm chuyện này.

They 're beating a dead horse. Once he makes up his mind, he never changes it.

Họ chỉ đang phí công thôi. Một khi ông ấy đã quyết định thì không bao giờ thay đổi đâu.

He keeps trying to find the answer for my riddle but I think he is flogging a dead horse.

Anh ấy vẫn cố tìm ra đáp án cho câu đố của tôi nhưng tôi nghĩ anh ấy chỉ uổng công thôi.

Again and again, I’ve tried to get senators in my state to ban smoking in restaurants. But it’s been hopeless so far; they haven’t listened to me. I HATE TO beat a dead horse but I feel they need to pass this legislation in order to improve public health.

Tôi đã nhiều lần thúc dục các nghị sĩ trong tiểu bang tôi nên cấm hút thuốc trong các nhà hàng. Nhưng cho đến nay tôi vẫn không hy vọng gì cả vì họ không nghe tôi. Tôi không thích làm công việc vô hy vọng này nhưng tôi cho rằng họ cần thông qua dự luật này để cải thiện sức khỏe của dân chúng.

put our heads togethercùng nhau làm gì đó - Aug 8, 2019

put our heads together = cùng nhau làm gì đó

#idioms #ieltssongngu 

Examples:

I'm sure we can solve the problem if we all put our heads together.

Tôi tin chắc chúng ta có thể giải quyết được vấn đề nếu chúng ta tất cả cùng bàn bạc với nhau.

We may put heads together to map out a plan for the sale of these products.

Chúng tôi có thể bàn bạc cùng nhau để vạch ra một kế hoạch tiêu thụ sản phẩm.

We should put our heads together to solve this puzzle.

Chúng ta nên cùng làm việc để tìm ra câu trả lời.

afraid of his own shadownhát gan - Aug 5, 2019

to be afraid of one's own shadow = nhát gan

#idioms #ieltssongngu 

Examples:

That guy is afraid of his own shadow.

Gã đó nhát như cáy.

After Tom was robbed, he was even afraid of his own shadow.

Sau khi Tom bị cướp, anh ấy trở nên nhát gan.

Jane has always been a shy child, she has been afraid of her own shadow since she was three.

Jane hồi trước đến giờ là đứa hay mắc cỡ, nó hay sợ sệt từ lúc lên ba tuổi.

Ann has always been a shy child. She has been afraid of her own shadow since she was here.

Ann vốn là một cô bé nhút nhát. Từ khi đến đây, lúc nào cô ấy cũng phập phồng lo sợ.

fall off the radarbị lãng quên - Aug 3, 2019

fall off the radar = bị lãng quên

#idioms #ieltssongngu

Examples:

That young politician was in the news every day for weeks, but now he seems to have fallen off the radar.

Chính trị gia trẻ tuổi đó đã ở trên bản tin nhiều ngày trong tuần, nhưng hiện tại có vẻ anh ta đã bị lãng quên.

When the economy crashed, many social welfare projects simply fell off the radar.

Khi nền kinh tế sụp đổ, nhiều dự án phúc lợi xã hội sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

The band had a hugely popular single in the '80s, but they fell off the radar soon afterward.

Ban nhạc này đã có một đĩa đơn cực kỳ phổ biến vào những năm 80, nhưng họ đã bị lãng quên ngay sau đó.

a hard nut to crackvấn đề hóc búa, khó giải quyết - Aug 1, 2019

To Be A Hard Nut To Crack = vấn đề hóc búa, khó giải quyết

#idioms #ieltssongngu 

To Be A Hard Nut To Crack nghĩa đen là một quả cứng khó đập vỡ ra được, và nghĩa bóng là một vấn đề khó giải quyết, hay một người khó chơi

Examples:

I solved a mathematics problem which is a hard nut to crack.

Tôi đã giải quyết xong bài toán khó nuốt.

She is a hard nut to crack but I think I can crack it.

Cô ấy là một người khó bảo song tôi nghĩ tôi đã có cách.

The victim was found in a room locked from the inside. He'd been shot, but there was no gun in the room. The police are baffled. This case is a hard nut to crack.

Người ta tìm thấy nạn nhân trong một phòng khóa từ bên trong. Ông ta đã bị bắn nhưng không có khẩu súng nào trong phòng. Cảnh sát lấy làm bối rối. Đây là một vụ khó giải quyết được.

This old man was a hard nut to crack. He knew all our tricks so he bargained me down to where I only made a lousy $100 commission on the car I finally got him to buy.

Ông khách hàng lớn tuổi này quả là một người khó chơi. Ông ấy biết hết những mánh khóe của chúng tôi nên ông ấy trả giá xuống tới độ tôi chỉ kiếm được có 100 đô la tiền hoa hồng đối với chiếc xe mà cuối cùng tôi thuyết phục ông ấy mua.

right off the batngay lập tức - Jul 31, 2019

right off the bat = ngay lập tức, không chậm trễ
#idioms #ieltssongngu 

 "Right Off the Bat" được dùng để tả giây phút quả bóng đụng vào cái chày rồi bắn vọt đi. Trong đời sống hàng ngày người Mỹ dùng thành ngữ này để chỉ một hành động ngay tức khắc. 

Examples:

Sorry, I can't tell you right off the bat.

Rất tiếc tôi không thể trả lời quý vị ngay tức khắc được.

We both liked each other right off the bat.

Cả hai chúng tôi đã ngay lập tức thích nhau.

I will check it for you right off the bat, sir.

Tôi sẽ kiểm tra lại cho ông ngay lập tức, thưa ông.

He telephoned her first thing off the bat when he came to his office this morning.

Sáng nay khi tới cơ quan, anh ta gọi điện ngay tức khắc cho cô ấy.

in broad daylightgiữa ban ngày ban mặt - Jul 26, 2019

in broad daylight = giữa ban ngày ban mặt

#idioms #ieltssongngu 

Examples:

He was mugged in broad daylight.

Anh ta bị cướp giữa ban ngày ban mặt.

The kidnapping occurred in broad daylight.

Vụ bắt cóc xảy ra giữa ban ngày ban mặt.

How can you do this in broad daylight?

Sao anh lại có thể làm điều này giữa thanh thiên bạch nhật?

There they were, selling drugs in broad daylight.

Ngay tại đó người ta bán ma túy một cách công khai.

go to the dogsxuống dốc - Jul 25, 2019

 “Go To The Dogs” nghĩa đen là đưa cho con chó, tức là nếu vật gì không thích hợp cho con người, như thức ăn chẳng hạn, thì có thể đưa cho con chó. Giờ đây thành ngữ này chỉ có nghĩa là khánh tận, hay xuống dốc. 

Examples:

After Joe retired, the business went to the dogs.

Sau khi Joe nghỉ hưu thì công việc kinh doanh này đã xuống dốc

They will go to the dogs if they sell this house.

Họ sẽ xuống dốc nếu họ bán căn nhà này.

My dad has really gone to the dogs since he lost his job at the auto plant. All he does now is hang around the house, watch TV and drink beer.

Bố tôi thực sự đã xuống dốc kể từ khi ông mất việc làm tại xưởng sản xuất xe ôtô. Bây giờ suốt ngày ông chỉ quanh quẩn trong nhà, xem TV và uống bia mà thôi.

Cross that bridge when we come to itTới đâu hay tới đó, hơi đâu mà lo - Jul 21, 2019

Cross that bridge when we come to it = Tới đâu hay tới đó, hơi đâu mà lo.
#idioms

CROSS THAT BRIDGE WHEN ONE COMES TO IT nghĩa đen là khi tới cầu thì sẽ qua cầu. Vì thế, nghĩa bóng là giải quyết một vấn đề khi nó xảy ra, chứ không tính trước.

Examples:

You're right the boss might say no but why not ask her first? If she says no, well, we'll Cross that bridge when we come to it.

Chị nói đúng sếp có thể nói không nhưng tại sao không hỏi bà ta trước? Nếu bà ta nói không, thì mình sẽ tùy cơ ứng biến.

What will you do if you can't afford to go on holiday next summer? I'll cross that bridge when I come to it.

Anh sẽ làm gì nếu anh không có đủ tiền để đi nghỉ mùa hè tới? Tới đó hẵng hay.

There is no sense in crossing that bridge before you come to it.

Chuyện đó còn lâu, cần gì phải lo xa cho mệt xác.

get straight to the pointđi thẳng vào vấn đề - Jul 21, 2019

get straight to the point = đi thẳng vào vấn đề

#collocation #ieltssongngu

Examples:

People appreciate it when you get straight to the point rather than DROPPING HINTS.

Mọi người sẽ đánh giá cao khi bạn ĐI THẲNG VÀO VẤN ĐỀ hơn là NÓI BÓNG GIÓ

get straight to the point in your opening paragraph, stating why you are writing the letter.

Nói ngay vào điểm chính trong đoạn văn mở đầu, nêu lên lý do tại sao bạn viết lá thư này.

Instead of beating about the bush, he came straight to the point.

Anh ta đã đi ngay vào vấn đề thay vì nói vòng vo.

Let me get straight to the point. I don't think you'll pass this exam unless you work harder.

Hãy để tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghĩ kỳ thi này anh sẽ không đổ nếu anh không học hành chăm chỉ.

Hit the booksVùi đầu vào sách vở - Jul 18, 2019

Hit the books = Vùi đầu vào sách vở

#idioms #ieltssongngu 

Examples:

Hit the books! I know you have a test tomorrow.

Học bài đi! Mẹ biết ngày mai con có bài kiểm tra mà.

I can't go out tonight. I've got to Hit the books.

Tối nay tôi không đi chơi được. Tôi phải ở nhà học

Joe spent his first year having a good time. But when he failed two courses this woke him up. He got serious at last. He started hitting the books and before long he Hit his stride. Now he's getting good grades and hopes to graduate on time.

Joe chỉ lo chơi đùa trong năm học đầu tiên. Tuy nhiên, khi anh bị rớt trong 2 môn học thì anh bắt đầu tỉnh ngộ. Anh trở nên nghiêm chỉnh trở lại, và bắt đầu chúi mũi vào sách vở, rồi ít lâu sau đó anh học hành rất giỏi. Giờ đây anh được điểm tốt và hy vọng tốt nghiệp đúng thời hạn.

go in one ear and out the otherquên ngay, không nhớ gì - Jul 14, 2019

go in one ear and out the other = quên ngay, không nhớ gì

#idioms #ieltssongngu

Examples:

Everything I say to you seems to go in one ear and out the other. Why don't you pay attention?

Dường như tất cả những gì mẹ nói với con, con đều quên hết. Tại sao con không chịu chú ý?

If I have to listen to something I don't understand, it just goes in one ear and out the other.

Nếu bắt tôi nghe chuyện gì mà tôi không hiểu thì y như là vào lỗ tai này ra lỗ tai kia vậy.

There's no point telling him anything when he's watching TV. It'll go in one ear and out the other.

Không nên nói với nó về bất kỳ điều gì khi nó đang xem TV. Nó sẽ vào lỗ tai này và đi ra lỗ tai khác thôi.

I’ve got a terrible memory. Most things just go in one ear and out the other, so I always try to make a mental image when I learn new words. Often it’s something funny. I find that helps the words stick in my mind better.

Tớ có một trí nhớ kém.hầu hết mọi thứ quên ngay lập tức, vì vậy tớ luôn cố gắng tạo ra những hình ảnh tưởng tượng khi tớ học những từ mới. Thường thì thứ gì đó thật buồn cười. Tớ thấy cách học đó giúp những từ đó nhớ một cách dễ dàng hơn.

shoot yourself in the foottự mình hại mình - Jul 12, 2019

shoot yourself in the foot = tự mình hại mình
#idioms #ieltssongngu 
Trong thời kỳ khai phá miền Tây nước Mỹ, khi mà pháp luật chưa được áp dụng triệt để, các chàng chăn bò lúc nào cũng dắt trong người một khẩu súng để tự vệ và đôi khi để dọa dẫm người khác. Họ thường tự hào là người bắn nhanh bắn giỏi. Nhưng cũng có những anh chàng vụng về hay cẩu thả nên khi rút súng ra thì bắn lầm vào chính chân mình.Vì thế người Mỹ có thành ngữ To Shoot Yourself In The Foot.

Ngày nay To Shoot Yourself In The Foot được dùng khi một người có ý làm hại người khác, nhưng rốt cuộc lại làm hại chính mình. 

Examples:

You'd better prepare your argument carefully ; you don' t want to shoot yourself in the foot.

Anh nên chuẩn bị tốt hơn luận cứ của mình một cách cẩn thận nếu anh không muốn tự mình làm mình thua thiệt.

I seem to shoot myself in the foot over this matter.

Với vấn đề này hình như tôi đang hại chính mình rồi.

This man met two tough guys in a bar and tried to hire them to beat up his friend. But he shot himself in the foot. One turned out to be an undercover cop who promptly hauled him off to jail.

Ông này gặp hai anh chàng hung ác trong một tiệm rượu và tìm cách mướn họ để đánh đập bạn ông ta. Nhưng ông lại hại chính mình, bởi vì một trong hai anh chàng đó lại là một người cảnh sát hoạt động tay trong và đã nhanh chóng bắt ông ta vào bót.

see redtức giận - Jul 9, 2019

see red = tức giận

#idiom #ieltssongngu

Examples:

Her criticisms were enough to make anyone see red.

Những lời chỉ trích của cô ta đủ làm cho bất kỳ ai cũng phải điên tiết lên.

If our boss sees these figures, I 'm sure he'll see red.

Nếu sếp của chúng tôi nhìn thấy những con số này, tôi tin chắc là anh ấy sẽ rất giận.

I see red every time I hear him speak disrespectfully to an old man.

Tôi thấy rất tức giận mỗi lần nghe hắn nói vô lễ với một người cao tuổi.

Anyone who interrupts me makes me see red.

Bất kỳ ai mà ngắt lời tôi đều làm tôi rất tức giận.

like it or lump itdù thích hay không - Jul 5, 2019

like it or lump it = dù thích hay không

#idioms 

If you tell someone to like it or lump it, you mean they must accept a situation they do not like, because they cannot change it
Nếu bạn nói với ai đó rằng không thích cũng phải chịu, nghĩa rằng họ phải chấp nhận một tình huống mà họ không thích, bởi họ không thể thay đổi được nó.

Examples:

Maybe he will just have to learn to like it or lump it.

Có lẽ anh ta phải học cách chấp nhận việc đó thôi.

The fact remains, that's all we're going to pay him and he can like it or lump it.

Thực tế rằng, đó là tất cả những gì chúng tôi sẽ trả cho anh ta, dù anh ta có thích hay không.

like it or lump it, romantic fiction is read regularly by thousands.

Dù có thích hay không thì tiểu thuyết lãng mạn vẫn thường xuyên được cả hàng ngàn người đọc.

like it or lump it, we'll have to stay late to finish the report. The boss wants it ready for tomorrow and that's that.

Dù thích hay không thích, chúng ta phải thức khuya để hoàn tất bản báo cáo. Sếp muốn có nó vào ngày mai và đó là lệnh.

make a mountain out of a molehilllàm to chuyện - Jul 5, 2019

Don't make a mountain out of a molehill = Đừng chuyện bé xé ra to
#idioms 

Make a mountain out of a molehill, nghĩa đen là có cái đống đất loài chuột chủi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi. Mole là loài động vật có vú, trông gần giống loài chuột, nó gần như mù, nó sống dưới mặt đất và đào đất lên để làm ổ. Đất tụ lại trên mặt đất, thành những đống nhỏ gọi là molehill

Examples:

Don’t make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that’s not pleasing to your ears, OK?

Cô đừng làm to chuyện khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé.

Look! The man is swinging his fist at the server, demanding to see the restaurant’s manager. He’s making a mountain out of a molehill!

Nhìn kìa, người đàn ông kia đang vung nắm tay đấm vào anh bồi bàn và đòi gặp ông giám đốc tiệm ăn. Ông ta đang làm to chuyện đấy!

You always make a mountain out of a molehill.

Bạn lúc nào cũng việc bé xé ra to.

Try to come to an arrangement. Don't make a mountain out of a molehill.

Cố gắng đi đến chỗ hoà giải. Đừng có chuyện bé xé ra to.

see eye to eyeđồng ý, đồng tình với ai đó - Jul 4, 2019

see eye to eye = đồng ý, đồng tình với ai đó
#idioms 

Examples:

We see eye to eye on this.

Chúng ta đồng quan điểm về việc này.

We see eye to eye on most important issues.

Chúng tôi thống nhất những vấn đề quan trọng nhất.

We don't see eye to eye on a lot of things.

Chúng tôi không nhất trí với nhau rất nhiều vấn đề.

at death's doorcận kề cái chết - Jul 1, 2019

at death's door = cận kề cái chết
#idioms 

If someone is at death's door, they are nearly dead.

Examples:

I was so ill that I was at death's door.

Tôi bị bệnh nặng đến độ thập tử nhất sinh.

Come on, get out of bed. You 're not at death's door yet.

Thôi nào, hãy dậy ra khỏi giường đi. Mày chưa kề miệng lỗ đâu.

He literally was at death's door when a liver became available for transplant.

Anh ta gần như đã sắp chết khi tìm được gan để cấy ghép.

The dogs were at death's door for three days, and then they died.

Những con chó đã thoi thóp trong suốt 3 ngày, và rồi sau đó, chúng chết.

be handed to sb on a platecó được thứ gì một cách dễ dàng mà không cần phải làm - Jun 29, 2019

be handed to sb on a plate = có được thứ gì một cách dễ dàng mà không cần phải làm

#idiom

Examples:

He was the only candidate for the job, and he got it. It was handed to him on a plate.

Anh ta là ứng viên duy nhất cho công việc này, và anh ta đã được nhận. Anh ta có được việc dễ dàng mà không cần phải làm gì.

His father is president of the university and his education was handed to him on a plate.

Bố cậu ta là hiệu trưởng của trường đại học đó nên kiến thức của anh ta được dâng tận tay.

He always expects everything to be handed to him on a plate.

Ông ta lúc nào cũng đợi người ta bưng mâm dọn sẵn.

Peter's the kind of rich kid who's had everything given to him on a plate.

Peter là một cậu ấm, và mọi thứ dâng tận tay cho nó.

no spring chickenkhông còn trẻ nữa - Jun 26, 2019

no spring chicken = không còn trẻ nữa
#idioms #ieltssongngu 


Examples:

Hey, I am no spring chicken! I admit it. I am in my fifties with my share of wrinkles here and there. But let me tell you, I have no regrets about the life I’ve lived and I plan to continue enjoying it!

Này bạn, tôi không còn là một con gà tơ nữa. Tôi công nhận như vậy. Năm nay tôi đã ngoài năm mươi tuổi và mặt có đầy nếp nhăn. Nhưng tôi xin nói với bạn rằng tôi không hối tiếc gì về cuộc đời của tôi cả, và tôi dự định tiếp tục vui hưởng cuộc đời này.

He is no spring chicken, so he likes the calm of the cloister.

Ông ta đã có tuổi nên rất thích sự yên tĩnh của cuộc sống tu viện

He might dye his hair and wear the latest styles but he is no spring chicken and he is not fooling me.

Anh ta có thể nhuộm tóc và mặc áo quần thời trang nhưng anh ta không còn trẻ nữa và không đánh lừa được tôi.

Even though Michael is no spring chicken, he still plays tennis twice a week.

Mặc dù Michael không còn trẻ trung, ông ta vẫn còn chơi quần vợt hai lần mỗi tuần.

leave me high and drybỏ mặc (ai) trong tình huống khó khăn - Jun 23, 2019

Thành ngữ "leave (smb) high and dry" = bỏ mặc (ai) trong tình huống khó khăn

#idioms #ieltssongngu

Trong lúc các bạn ngồi trên thuyền thì một tai nạn xảy ra khiến chiếc thuyền bị mắc cạn trên một tảng đá hay một bãi cát. Khi thủy triều xuống, chiếc thuyền bị mắc kẹt ở một chỗ cao và không có nước khiến cho bạn không thể đi đâu được. Người Mỹ gọi tình trạng này là To Be Left High and Dry. Ngày nay, To Be Left High and Dry có nghĩa là bị kẹt trong một hoành cảnh túng thiếu, khó khăn mà không ai giúp đỡ!

Examples:

Don't leave me high and dry.

Đừng bỏ rơi tôi.

When he was killed in a car crash, his family was left high and dry.

Sau khi anh ta bị thiệt mạng trong một vụ đụng xe, gia đình anh ta rơi vào hoàn cảnh túng thiếu.

He said he would be back in a moment, but he left her there high and dry for the rest of the evening.

Anh ấy nói sẽ trở lại trong chốc lát nhưng anh ta đã bỏ rơi cô ấy ở đó suốt buổi tối.

All my workers quit and left me high and dry.

Tất cả công nhân của tôi đều đã bỏ đi nơi khác để tôi lại một mình hết cách xoay xở.

Bill made good money but he spent every dollar he made. When he was killed in a car crash, his family was left high and dry with no insurance and not enough money to pay the rent.

Bill làm nhiều tiến nhưng lại chi tiêu hết số tiền mà anh kiếm được. Sau khi anh ta bị thiệt mạng trong một vụ đụng xe, gia đình anh ta rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, không có bảo hiểm và cũng không đủ tiền để trả tiền nhà.

To Make Ends MeetTo Make Ends Meet - Jun 22, 2019

To Make Ends Meet = To Make Ends Meet 

#idioms #ieltssongngu

To Make Ends Meet hay là To Make Both Ends Meet có nghĩa là kiếm đủ tiền để sống, không mắc nợ, hay là cân đối được số thu và số chi.

Nhiều người cho rằng thành ngữ này bắt nguồn từ việc làm sổ sách kế toán, tổng số cuối cùng (ends) của 2 cột thu chi phải giống nhau. Một số người thì cho rằng họhiểu thành ngữ theo việc may mặc, khi số lượng vải chỉ vừa đủ để chắp 2 đầu (ends) lại với nhau sau khi quấn quanh cơ thể.

Examples:

Being out of work and having two young children, they found it impossible To Make Ends Meet.

Bị thất nghiệp và lại có hai con nhỏ cho nên họ không thể nào đủ sống được.

Now, we just work To Make Ends Meet.

Bây giờ thì chúng tôi chỉ làm đủ sống thôi.

I can't make ends meet on my small salary.

Tôi không thể đủ trang trải với đồng lương ít ỏi của mình.

Many students are finding a job To Make Ends Meet.

Nhiều sinh viên đang tìm kiếm một công việc đủ để kiếm sống qua ngày.

round the clocksuốt ngày đêm - Jun 15, 2019

round the clock = suốt ngày đêm

#idioms #ieltssongngu

Examples:

The police watched the house round the clock but no one went in or came out.

Cảnh sát đã theo dõi ngôi nhà suốt cả ngày lẫn đêm nhưng không có ai vào hoặc đi ra cả.

Doctors and nurses worked round the clock to help those injured in that train crash.

Các bác sĩ và y tá đã làm việc ngày đêm để giúp đỡ những người bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa đó.

She works round the clock.

Cô ta làm việc suốt ngày đêm.

Grandfather was so sick that he had to have nurses round the clock.

Ông bị bệnh rất nặng nên phải có y tá canh 24/24.

than meets the eyecảm thấy cái gì đó khác so với mình tuởng tượng - Jun 13, 2019

more than meets the eye = cảm thấy cái gì đó khác so với mình tuởng tượng

#idioms #ieltssongngu

Examples:

There is more to that problem than meets the eye.

Vấn đề này hóa ra rắc rối hơn là tôi tưởng.

The new boss seems very boring but since I saw her at that party on Saturday night, I'm sure there's more to her than meets the eye.

Sếp mới có vẻ như rất chán nhưng từ khi tôi gặp cô ta tại buổi tiệc vào tối thứ Bảy, tôi biết rằng cô ta hấp dẫn hơn tôi tưởng.

Sailing isn't easy. There's a lot more to it than meets the eye.

Lái tàu thuyền không dễ đâu. Nhìn vậy chứ khó lắm đấy.

There was more to that show than meets the eye.

Show diễn hóa ra là rất thú vị không như tôi tưởng.

And let’s face it - there’s a lot about this building that meets the eye.

Phải thừa nhận là toà nhà này có nhiều thứ hơn hơn chúng ta tưởng tượng.

cost an arm and a legđắt đỏ - Jun 10, 2019

cost (somebody) an arm and a leg = đắt đỏ

#idioms #ieltssongngu 

Examples:

This antique cupboard cost me an arm and a leg.

Tôi đã tốn rất nhiều tiền mua cái tủ cổ này.

It must have cost him an arm and a leg to send all three children to private schools.

Chắc là anh ta phải tốn nhiều tiền lắm để đưa cả ba đứa con vào học trường tư

Fixing the car is going to cost an arm and a leg.

Sửa chiếc xe hơi này tốn rất nhiều tiền.

There were lots of beautiful rings in the store with huge diamonds but they all cost an arm and a leg.

Lúc đó trong cửa hàng có rất nhiều nhẫn đẹp đính những viên kim cương khổng lồ nhưng tất cả chúng đều có giá cắt cổ.

Although it cost me an arm and a leg to buy the cake, I still decided to take it since it was the only bakery shop stayed open that late.

Mặc dù phải bỏ một số tiền lớn ra để mua cái bánh nhưng tôi vẫn quyết định mua nó vì nó là tiệm bánh duy nhất còn mở cửa trễ như vậy.

rack your brainđộng não, nghĩ nát óc - Jun 10, 2019

rack one’s brain = động não, nghĩ nát óc

#idioms #ieltssongngu 

Examples:

If you do not rack your brain when studying, your progress is likely to be slow.

Nếu bạn học mà không chịu động não thì chậm tiến bộ lắm.

I have to rack my brain for a plan.

Tôi phải nặn óc để nghĩ ra một kế hoạch.

I've been racking my brains all day but I can't remember her name.

Tôi đã vắt óc nghĩ cả ngày nhưng tôi không thể nhớ tên cô ấy.