IELTS Song ngữ

Mua gói để đọc tất cả cuốn The Economist

Đặt mua sách (preorder trước) 50,000 VND

The Economist Feb 15th 2020

Irish unification is becoming likelier

Mua sách 100,000 VND

The Economist Feb 8th 2020

What it takes to be a CEO in the 2020s

Đặt mua sách (preorder trước) 50,000 VND

The Economist Feb 1st 2020

Will the Wuhan virus become a pandemic?

Mua sách 100,000 VND

The Economist Jan 25th 2020

Narendra Modi stokes divisions in the world’s biggest democracy

Mua sách 100,000 VND

The Economist Jan 18th 2020

The West’s biggest economic policy mistake

Mua sách 100,000 VND

The Economist Jan 11th 2020

Donald Trump wants to curb Iran. Has he gone about it the right way?

Mua sách 100,000 VND

The Economist Jan 04th 2020

Don’t be fooled by the trade deal between America and China

Đặt mua sách (preorder trước) 100,000 VND

The Economist Dec 07th 2019

Do đây là một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế bằng tiếng Anh được phát hành hàng tuần. The Economist nhắm tới đối tượng độc giả trí thức và có một lượng độc giả bao gồm nhiều giám đốc điều hành danh tiếng và các nhà làm chính sách.

Đặt mua sách (preorder trước) 150,000 VND

The Economist November 09th 2019

Do đây là một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế bằng tiếng Anh được phát hành hàng tuần. The Economist nhắm tới đối tượng độc giả trí thức và có một lượng độc giả bao gồm nhiều giám đốc điều hành danh tiếng và các nhà làm chính sách.

Đặt mua sách (preorder trước) 50,000 VND

The Economist August 24th 2019

Do đây là một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế bằng tiếng Anh được phát hành hàng tuần.

Đặt mua sách (preorder trước) 5,000 VND

The Economist Jan 12th 2019

The Economist là một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế bằng tiếng Anh được phát hành hàng tuần,

Mua sách 50,000 VND

Advanced Reading with The Economist

Báo The Economist được biết đến là một trong những ấn phẩm được "yêu thích" của kỳ thi IELTS bởi thông thường những bài thi đọc được trích ra từ báo này,